12. decembra 2015 Slávnostné zasadnutie Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS

V sobotu 12. decembra 2015 sa pod vedením svojho predsedu Mons. Milana Lacha SJ a za účasti predsedu Teologickej komisie KBS Mons. Petra Rusnáka zišla v Bratislave na slávnostnom zasadnutí Subkomisia pre bioetiku.

Náplňou slávnostného rokovania bolo pripomenutie si významných momentov a výsledkov práce subkomisie za viac než dve desaťročia jej činnosti. Zároveň bolo stretnutie príležitosťou spomenúť si na vzácne osobnosti slovenskej medicíny, vedy, etiky a teológie, ako aj na predstaviteľov KBS a duchovného života na Slovensku i v zahraničí, ktoré sa zaslúžili o zriadenie Subkomisie. Stalo sa tak v roku 1994 v nadväznosti na početné odborné aktivity a veľké medzinárodné podujatia z oblasti bioetiky a ochrany ľudského života, ktoré sa uskutočnili začiatkom deväťdesiatych rokov na Slovensku, krátko po páde tzv. Železnej opony, a zaznamenali dovtedy nepoznaný medzinárodný ohlas (napr. Medzinárodný kongres o humanizácii modernej zdravotnej starostlivosti v apríli 1991 a 2. svetový kongres pro-life v máji 1992).

Program slávnostného stretnutia v renovovaných priestoroch Centra Salvator na Jakubovom námestí v Bratislave, patriacom Kongregácii sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, sa začal ďakovnou svätou omšou, pri ktorej si prítomní spomenuli na žijúcich i zosnulých zakladateľov, členov a spolupracovníkov Subkomisie. Nasledoval slávnostný odborný program, v ktorom P. Ján Janok CSsR priblížil menej známe okolnosti založenia Subkomisie a prof. Jozef Glasa podal stručný prehľad jej bohatej doterajšej činnosti. Zároveň načrtol aj spoločne zdieľané perspektívy smerovania a ďalšej práce Subkomisie do najbližšej budúcnosti.

Výrazom vďačnosti a ocenenia zo strany Katolíckej cirkvi na Slovensku bolo slávnostné odovzdanie osobitných ďakovných listov členom a stálym spolupracovníkom Subkomisie. V texte ďakovného listu sa zdôrazňuje, že „za viac než dve desaťročia svojej existencie sa Subkomisia stala významným poradným orgánom KBS, iniciátorkou početných odborných aktivít a vypracovala viaceré stanoviská k aktuálnym bioetickým problémom, ktoré nadobudli celoštátny a niektoré aj medzinárodný význam“ a „výsledky jej práce v oblasti presadzovania „kultúry života“ sa stali pozitívnym a trvalým prínosom pre Katolícku cirkev na Slovensku i pre celú slovenskú spoločnosť“.

Neskôr sa konalo riadne pracovné zasadnutie Subkomisie. Venovalo sa aktuálnym bioetickým otázkam, ktorými sa Subkomisia v súčasnosti zaoberá.