12. marca 2016

V Bratislave sa pod vedením svojho predsedu Mons. Milana Lacha SJ stretla na riadnom zasadnutí Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie KBS. Okrem viacerých organizačných a personálnych otázok sa Subkomisia venovala príprave už tradičnej bioetickej konferencie, ktorá sa uskutoční 19. júna 2016 v Košiciach. Jej témy sa inšpirujú poslaním kultúry a etiky života v službe človeku i planéte Zemi, ako nás k tomu pozýva pápež František; napríklad aj vo svojej encyklike Laudato si.

Subkomisia venovala osobitnú pozornosť závažným morálnym (etickým) aspektom doterajšieho negatívneho vývoja v oblasti slovenského zdravotníctva, profesijnej etike a podpore stretávania a duchovnej podpory príslušníkov zdravotníckych povolaní - a tiež naliehavej potrebe zlepšenia informovanosti veriacich i širšej verejnosti o naliehavých otázkach súčasnej bioetiky. Najmä tých, ktoré majú priamy dopad na každodenný život jednotlivca, rodín i celej spoločnosti. V tomto smere Subkomisia počíta s viacerými iniciatívami - napríklad so spustením vlastnej úodstránky na webovej stránke KBS, obnovením rubriky Bioetické fórum v Katolíckych novinách, podporou vydania prekladov závažných bioetických materiálov a stanovísk, ako aj s rôznymi ďalšími aktivitami.