29. apríla 2017

Žilina 2. mája (TK KBS) V priestoroch Biskupského úradu v Žiline sa 29. apríla 2017 konalo pravidelné zasadnutie Subkomisie pre bioetiku Konferencie biskupov Slovenska (KBS) (KBS) pod vedením jej predsedu Mons. Milana Lacha.

Členovia Subkomisie rokovali o viacerých témach. Jednou z nich bola organizácia a program tradičnej každoročnej konferencie Subkomisie pre bioetiku KBS, ktorá bude 16. júna 2017 v Ružomberku. Táto konferencia sa bude venovať hlavne z bioetického hľadiska trom témam - starostlivosti o zdravotne postihnutých, zriedkavým ochoreniam a etickým problémom v onkológii. Ďalšou témou spoločného zasadnutia bola organizácia a príprava Celoslovenskej púte zdravotníkov v dňoch 2.- 3. 6. 2017 v Levoči. O oboch podujatiach budú aktuálne informácie v najbližšom čase zverejnené na webových stránkach https://bioetika.kbs.sk/ a http://www.kklz.sk/. 

Členovia Subkomisie s potešením prijali informáciu, že zo strany KBS i Spolku sv. Vojtecha je záujem čo najskôr preložiť a dať k dispozícii slovenskej odbornej i laickej verejnosti novú Chartu zdravotníckych pracovníkov, ktorá bola vo februári 2017 predstavená vo Vatikáne. 

"Na zasadaní bola takisto diskutovaná jednak potreba, ale tiež vhodná forma informovania a orientácie veriacej i laickej verejnosti v niektorých nových oblastiach, kde sa postupne objavujú rôzne bioetické problémy. Tieto informácie a stanoviská budú postupne tiež zverejnené na webovej stránke https://bioetika.kbs.sk/," informoval Anton Hrádocký. 

Členovia subkomisie požiadali predsedu Subkomisie o diskutovanie s predsedami ďalších komisií a rád KBS ďalších vhodných krokov na vzájomné prehĺbenie spolupráce napr. aj formou spoločných zasadnutí k vybraným témam a problémom. Hlavným dôvodom je tá skutočnosť, že problematika bioetiky postupne zasahuje do ďalších oblastí spoločenského života a je zjavná nutnosť rozširovania spolupráce medzi odborníkmi z rôznych oblastí odborného i spoločenského života.

Členovia subkomisie v záverečnej diskusii podali viacero podnetných návrhov ohľadne ďalších aktivít Subkomisie pre bioetiku KBS.